Hvordan lever vi længere?

I Thisted Kommune bliver vi flere og flere, der efter egen opfattelse har et dårligt helbred og dårlig mental sundhed. Regulært set er næsten halvdelen af kommunens borgere overvægtige eller endda svært overvægtige! Samtidig er der en stigning i antallet af kronisk syge, et antal der må formodes at blive fordoblet i de kommende år. Derudover er sundhed skævt fordelt i vores samfund, hvor de med færrest ressourcer har væsentlig større forekomst af usunde vaner og kronisk sygdom. Så der er al mulig grund til at handle.

Og hvad kan kommunen så gøre ved det?

Social- og sundhedsudvalget træffer beslutning om en såkaldt procesplan for udarbejdelse af en strategi for flere gode leveår.

Kommunalbestyrelsen vedtog nemlig i december 2018 Politik for Sundhed, hvori de overordnede målsætninger og potentialer på området er beskrevet. Politikken danner så grundlaget for procesplanen.

Der nævnes forebyggelse og sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) og mental sundhed som væsentlige. Thisted Kommune ønsker gennem sundhedstilbud og de fysiske rammer at hjælpe befolkningen med at forebygge de forhold, som gør dem syge. Ulighed i sundhed er ligeledes en udfordring i Thisted Kommune, og derfor skal indsatserne særligt målrettes den del af befolkningen, som har det sværest, hvilket blandt andet skal sikres ved at flytte aktiviteterne helt ud i borgerens nærmiljø.

Strategien for flere gode leveår tager udgangspunkt i den politiske målsætning:

”Kommunens tilbud skal til enhver tid give lige og nem adgang til, at borgerne kan træffe sunde valg, således at vi understøtter mere lighed i sundhed”.

Man har dog også et ansvar for selv at gøre noget. Thisted Kommune skal skabe rammerne og lige mulighed for, at borgerne kan træffe det sunde valg, når de ønsker det.

Hvad indeholder procesplanen ellers?

Forvaltningen anbefaler en proces, hvor medarbejdere, ledere, borgere og Social- og Sundhedsudvalget sammen udarbejder en strategi, således at strategien får en bred forankring. Derfor foreslås en proces, der tager udgangspunkt i en fælles temadag med workshops, hvor dilemmaer drøftes på tværs. Derpå struktureres og præciseres input af en arbejdsgruppe, der mødes flere gange, og afslutningsvist sendes strategien til høring og godkendelse ved Social- og Sundhedsudvalget samt relevante råd. Sundheds- og Ældreafdelingen er tovholder for processen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

  1. Procesplanen sendes i høring.
  2. Procesplanen, efter indarbejdelse af eventuelle høringssvar, godkendes.
  3. Der udpeges deltagere til arbejdsgruppen i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Område-MED Sundhed og Ældre.

Ældre-/Seniorrådet ønsker, at procesplanen godkendes, da rådet tidligere har haft gode erfaringer med lignende modeller. Der er en forventning om, at strategien anvendes aktivt fremadrettet.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer