Fra Friskolens generalforsamling

Der var stopfuld af deltagere til årets ordinære generalforsamling.

   Dirigent Thomas Baun er klar til indsats.

Grethe Hegelund sagde i sin beretning blandet andet:

2017 har været et begivenhedsrigt år og jeg vil i min beretning tage udgangspunkt i 3 af de ting der har haft størst betydning for skole og børnehus:

  • etablering af vuggestue
  • forældremøde i oktober og hvad det har ført med sig
  • ansættelse af souschef og en tak til lærerteam

Etablering af vuggestuen den 1 januar 2017 har været en betydningsfuld faktor i hele vores organisation. Historien er at bestyrelsen allerede i 2015 startede med drøftelserne af om det kunne være en mulighed at starte vuggestue. Mange overvejelser var i spil – både af økonomisk og pædagogisk art – og ikke mindst hvor mange pladser en sådan vuggestue skulle rumme. Da beslutningen skulle tages stod vi mellem 6 eller 8 pladser, og vi valgte som I ved de 8 pladser, byggede dernæst en super fin vuggestue, startede op med få børn ad gangen indtil der efter sommerferien var fuldt hus.

Så vuggestuen er starten på børnenes liv og dagligdag her hos os, og vi passer godt på dem. Både stort og småt er gennemtænkt og hvad enten man er børnehavebarn eller vuggestuebarn er der tænkt på hvordan børnene bedst gøres trygge ved den store verden, der ligger og venter.

Jeg synes vi har et personale på Klitmøller Friskole og i Børnehuset, der engagerer sig, der lytter, der bekymrer sig om børnene, der søger at finde løsninger, der søger samarbejdet med jer forældre, og alt det er afgørende for, at vi lykkes med at guide børnene videre.

Forældremødet i oktober og hvad det har ført med sig. Martin skrev i sin indkaldelse til forældremødet, at bestyrelsen gerne ville debattere hvordan vi fremadrettet skulle drive skole og børnehus. Jeg hæftede mig blandt andet ved at I forældre er glade for den lokalt forankrede skole, for fællesskabet, for fagligheden og for den projektorienterede undervisning, for omsorgen, nærheden og at alle kender alle. Men I gav også udtryk for at noget kunne blive bedre – et tydeligt værdisæt, skolens DNA, en drejebog for hvordan det er vi har skole og børnehus, hvordan forventningerne er til forældrene og hvad forældrene kan forvente når de har valgt Klitmøller Friskole – og alt det er der blevet arbejdet med siden oktober. Der er nedsat arbejdsudvalg der arbejder med en drejebog, bestyrelsen har arbejdet med skolens DNA og samtidig har Harald og jeg arbejdet med at optimere timefordeling, støttetimerne som også var et af emnerne til mødet. Det var et godt møde som gav os meget at arbejde med.

Dagligdagen – hvordan er det så at arbejde på en friskole

Vi gør hver dag, hvad vi kan, for at lære børnene dansk, engelsk, tysk, matematik og hvad vi ellers har på skemaet, det er et helt almindeligt slid, som ikke er så meget anderledes hos os end på andre skoler. Men det vi kan er, at vi er så meget mere sammen med børnene, og vi er sammen med dem på alle mulige måder: til morgensang, til bevægelse, i almindelige undervisningstimer, hvor det kan være svært, i frikvarterer, når vi som nu øver teater. Vi møder dem både der, hvor de har det rigtig svært, og der, hvor alt bare kører, og det er det der gør en friskole et godt sted at være.

Som et nyt tiltag fik klasseforældrerådene opgaver i forhold til forskellige arrangementer på skolen – det har fungeret rigtig fint. Men der har også været frivillige kræfter ind over – julefrokost og fastelavn – tusind tak til jer der arrangerede to super gode fester.

2017 har været et år hvor vi alle har løbet lidt stærkere – så en stor tak til alle medarbejdere både i børnehuset og på skolen – I har gjort en kæmpe indsats for at få dagligdagen til at køre, både når der har været medarbejdere som har søgt nye veje, men også når der har været sygdom. Tusind tak for det.

Den sidste ting jeg gerne vil nævne i forbindelse med 2017 er ansættelsen af Harald som souschef. Det har betydet at jeg har kunne lægge nogle arbejdsopgave over til Harald, og at der derfor nu er mere tid til den overordnede ledelse af skole og børnehus. Tak til Harald

Vi er efterhånden også en stor organisation med 24 fastansatte medarbejdere – lige om lidt er vi 25, 4 tilkaldevikarer, og 4 frivillige – og en stor tak til Ivan, Palle og Gerda der hver mandag hjælper børnene til læsebånd og ikke mindst til Anne Marie der holder styr på vasketøj, rydder op og holder orden. Tusind tak.

Fremtiden – et lockoutvarsel er stadig i spil, en teaterforestilling venter på at blive opført den 12 april, en forårskoncert i børnehuset den 19 april, en arbejdsdag og et cykelsponsorløb til fordel for etablering af legeplads, og hvis vi ser endnu længere frem så flere børn. Så der er gode ting at se frem til.


 Formand Martin Eigenbrodt med sin beretning

Min beretning i dag skal starte med lidt historieundervisning. For jeg føler, at vi i 2017 skiftede fra Klitmøller Friskole 1.0 til Klitmøller Friskole og Børnehus 2.0. For der sker en udvikling for Klitmøller Friskole i øjeblikket. Men for at fortælle om version 1.0, så er det nødvendigt at gå lidt tilbage.

Vi startede i 2011 Klitmøller Friskole 1.0 med baggrund i, at Klitmøller Skole lukkede som folkeskole. Eller arbejdet startede faktisk noget før. I 2007 var Klitmøller Skole lukningstruet, da kommunalbestyrelsen ville gennemføre en skolestrukturændring. Jeg stod i mine forældres sommerhus, da jeg blev ringet op om jeg kunne komme til møde i aften i Ib og Puks sommerhus. Det ville jeg gerne, men jeg kan i dag konstatere at det møde greb lidt om sig. Med Thomas Baun i spidsen startede vi en kampagne, for at bevare folkeskolen i Klitmøller. Og vi vandt kampen. Klitmøller Skole bestod som en afdeling af Hanstholm Skole. Men det stod nok hurtigt klar for os, at det ikke var en holdbar løsning. Så i 2008 delte Thomas nogle af sine tanker med mig omkring at lave en friskole i Klitmøller. Vi vurderede begge at der formentlig ville komme en ny ændring i skolestrukturen umiddelbart efter kommunalvalget i 2010. Sjovt nok ligger upopulære beslutninger i en kommunalbestyrelse som regel lige efter et kommunalvalg.

Så i 2010 havde Thomas samlet et hold engagerede forældre og borgere i byen, og vi gik i gang med at skrive grundlaget for en friskole. Det var afgørende for os, at vi ikke ville være en protestfriskole – det definerede vi som en skole, der har en masse gejst fordi man gerne vil protestere mod kommunens lukning af byens skole. Men som ebber lidt ud efter nogle år fordi alle har glemt hvad man protesterede imod. Vi ville noget mere – have stærkere værdier. Det skrev vi mange sider om.

Bagefter kan vi godt se, at de primært var præget af, at vi havde en vision, men vi vidste ikke noget som helst om at drive skole og børnehave. Det var en sjov tid, hvor man den dag i dag undres over, hvor vi fandt tiden til det. Vi må i den første bestyrelse have nogle meget forstående ægtefæller. Det sidste år inden vi startede, havde vi bestyrelsesmøde hver torsdag aften, hvor vi samlede op på de møder og det arbejde, der var foregået i ugens løb.

I august 2011 var vi klar til at starte Klitmøller Friskole. Vi var selv overbevist om, at vi havde fuldstændig styr på det, men det viste sig hurtigt at være løgn. Vi havde indført rigtig mange ting, som jeg den dag i dag synes er fantastiske, men som desværre viste sig meget besværlige at drive skole ud fra. Så de første 4-5 år havde vi meget stor personaleudskiftning og var bl.a. gennem 2 lederskift på skolen. En hård tid – men en periode som jeg har lært absolut ikke er usædvanlig for en ny friskole.

2016 og 2017 har været præget af relativ stor stabilitet på det der nu hedder Klitmøller Friskole og Børnehus. Vi er kommet på plads med skole, børnehave og vuggestue, og dagligdagen er i høj grad lagt i hænderne på Grethe og vores dygtige medarbejdere. Derfor tror jeg, at bestyrelsen – måske ubevidst – i foråret 2017 begynder at forberede sig på Klitmøller Friskole version 2.0. Vi kunne se at Grethe løb stærkere og stærkere – og vi kunne se, at vores virksomhed samlet set voksede, og at Grethe havde rigeligt at se til, med at klare de daglige gøremål. Derfor valgte vi i sommeren 17 at styrke vores organisation med ansættelsen af Harald. Ikke kun fordi vi på daværende tidspunkt havde udnyttet vores ledelseskapacitet fuldt ud, men også fordi vi i fremtiden ser et endnu større behov.

Henover efteråret valgte vi også at tage en mellemtid på de forskellige dele af vores organisation. Vi valgte at indkalde alle jer forældre til en aften, hvor vi bad om jeres syn på skolen og årsagen til, at I er forældre på netop Klitmøller Friskole. Svaret var relativt entydigt, at vi i Klitmøller ønsker at have en lokal skole med høj faglig kvalitet. Alle lærere holdt pædagogisk dag, hvor de kom med deres bud på fremtidens Klitmøller Friskole. Endelig brugte vi i bestyrelsen en hel søndag, hvor vi arbejdede med svarene, og igangsatte flere arbejdsgrupper.

En af de arbejdsgrupper vi nedsatte arbejder lige nu på at fastlægge skolens DNA og den måde vi arbejder på. Det kan selvfølgelig virke underligt at vi efter 7 år arbejder med dette, men i min verden er det et udtryk for, at vi nu har fundet vores ståsted, og vi er klar med den etablerede Klitmøller Friskole 2.0. Det resultat vi når frem til, har ikke ret mange detaljer til fælles med de mange planer vi lavede tilbage i 2010. Men grundtanken om børn skal være trygge, og udvikle sig til gode samfundsborgere, det har absolut været med helt fra starten.

Dem af jer, der har fået lidt større børn, véd, at bare fordi ungerne er ovre de værste børnesygdomme, så fortsætter udfordringerne for forældrene. Og hvis Klitmøller Friskole var et barn, så tror jeg, vi nu skal til at arbejde med det, der hedder vokseværk. Og lige som børnene, så tror jeg, at vi i den kommende tid får ondt i leddene, og til tider vil vi nok også have lidt ondt af os selv. Men jeg tror, der venter os en meget spændende tid de næste år, hvor vi i 2022 forventer at rundt 140 børn i skole, børnehave og vuggestue. Det vil komme til at stille store krav til os alle, som vi vil behandle på et selvstændigt punkt om lidt. Men bestyrelsens holdning er, at vi ikke vil gøre os til dommer over, hvem der skal gå på skolen og i børnehaven. Her skal være plads til alle. Derfor vil vi helst ikke have venteliste i skole og børnehave, mens vi er klar over, at vi ikke kan undgå det i vuggestuen.

Når jeg nu nævnte, at Grethe og resten har holdet har klaret driften, så er der selvfølgelig også ting, som vi i bestyrelsen har fået lov at være inde over. Et af de punkter, vi har brugt noget tid på, er den nye varmeordning, der er i Klitmøller, hvor vi bliver en del af Thisted Varmeforsyning. Løsningen bliver desværre noget dyrere for skolen, end vi havde regnet med. Vi vil forsøge at hente noget af den ekstra udgift hjem igen ved at hæve prisen på medlemsskab af skolekredsen. Så er det ikke kun børnene, der skal betale, men også de mange der bruger skolens lokaler ved siden af.

Ved forårets arbejdsdag afsluttede vi renoveringen af børnehusets legeplads, der med etableringen af vuggestuen har fået en make-over. Vi var helt klar over, at skolen blev lidt glemt i den proces. De mistede sågar et gyngestativ fordi vi udvidede legepladsen i børnehaven. Men økonomien levnede ikke plads til en ny legeplads ved skolen. I efteråret blev vi så opmærksomme på Grøn Ordning midlerne, der er en pulje til at fremme forståelsen af landbaserede vindmøller. Det vil sige, at der gives penge til lokale projekter som en slags kompensation for de nye møller på Hanstholm Havn. Jeg er klar over at møllerne – også i Klitmøller – deler vandene, men vi tillod os alligevel at søge puljen, og var heldige at få tildelt 304.000 kr. Siden december har en arbejdsgruppe arbejdet på at skaffe yderligere økonomi samt forhandle med leverandører, og jeg er sikker på, at vi snart er i mål. Projektet ligger klart, så vi får en ny legeplads, nyt asfalt og en langt større skaterbane. Vi havde håbet at trykke på startknappen i starten af maj, men økonomisk er vi endnu ikke i mål. Samtidig har vi et par spændende nye projekter vi lige skal have tænkt ind i sammenhængen. Jeg forventer derfor at vi sætter spaden i jorden i løbet af efteråret. Den arbejdsgruppe vi har dannet består af David og Morten fra lærergruppen, Sofie og Morten fra forældrene, Simon er en arkitekt der bor i Klitmøller og gerne vil give en hånd med, og endelig har Anna, Ole og jeg selv fornøjelsen af at være med. Og det er en fornøjelse at være med her. Vi sidder med hver vores kompetencer, og der bliver virkelig arbejdet både på og specielt mellem vores møder. Det er for mig indbegrebet af at drive en friskole. Vi vil lige om lidt også vise jer lidt mere om legepladsen.

Min beretning plejer at slutte med, at jeg takker bestyrelse, ledelse og medarbejdere for et godt samarbejde i året der er gået. Det vil jeg naturligvis også gøre i år. Jeg synes det har været et dejligt år, og det meste har kørt helt stille og roligt.

I år bliver det med lidt større sommerfugle i maven, at jeg takker for samarbejdet, for jeg har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen. Det var nok også derfor, I fik den lange historiefortælling for lidt siden. Jeg har nu været med i godt 10 år her på stedet. 10 år der har givet mig masser af oplevelser, lærdom og udfordringer. Men det, jeg for alvor tager med herfra, er de venskaber, der er blevet etableret og udbygget gennem arbejdet med skolen og børnehuset. Tak skal I have for det.

Jeg fortsætter naturligvis som forældre på skolen, og jeg har fået lov at sidde med i udvalgene omkring legepladsen og skoleudvidelsen. Men fra i aften er det ikke mig, der skal kontaktes, hvis der er noget vi her på stedet kan gøre meget bedre.


  Næstformand Ole Busk fortæller om byggeplanerne

Årsrapporten viste et imponerende overskud på 90.000 kroner, hvilket bestyrelsen var godt tilfreds med.
Aktiverne udgør 3 millioner, egenkapitalen 1 million, hvilket er fint, når man tager skolens alder i betragtning.

  Der stemmes

Ud af bestyrelsen trådte som nævnt Martin, men også Rikke Andersen og William Baird. Ny- eller genvalgt blev Sofie Brøndum, Dorthe Fiering, Morten Stummann og Jesper Overgaard.

Efter generalforsamlingen var der kaffe og masser af hjemmebagt kage til, hvilket er en klap-på-skulderen-opgradering i forhold til sidste år. Klitmøller Friskole og Børnehus har ikke længere den tvivlsomme ære at have det ringeste traktement blandt Klitmøllers generalforsamlinger. I stedet må Borger- og Handelsstandsforeningen bære det tunge læs at være agterlanterne i den disciplin.

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer