Igangsætning af ny boliglokalplan omkring Stågbak

Info

Dette er sakset fra Thisted.dk: En gruppe lodsejere ønsker at udnytte en række matrikler i Klitmøller til boligbebyggelse.

Området ligger inden for område 1A i gældende byplanvedtægt nr. 6 for Klitmøller og er udlagt til boligformål. Byplanvedtægten foreskriver at en evt. udnyttelse først kan ske efter en af kommunalbestyrelsens godkendt bebyggelsesplan.
Som en af kommunens byer i vækst er der et stort behov for at udnytte ubebyggede arealer i Klitmøller. I midlertid er det afgørende for at bevare byens attraktionsniveau, og at en ny større bebyggelse, som denne på 15 boliger, tilpasses området.
Vigtigheden af at bevare områdets karakter af klitlandskab samt det stigende pres på Klitmøllers ubebyggede arealer har medført, at Thisted Kommune har fundet det nødvendigt at ingå i disponeringen af området.
Der blev således i sommeren 2017 igangsat en dialog med lodsejerne omkring disponeringen af boliggrunde, adgangsveje og stier i området. På den baggrund ligger der nu et forslag til bebyggelsesplan, som tænkes at danne basis for lokalplanlægningen af området. Den ny lokalplan skal gøre det muligt, at ny bebyggelse kan udformes efter nutidige og moderne pricipper, hvilket eksisterende planlægning ikke gør.
Med udgangspunkt i bebyggelsesplanen indstiller Teknik og Erhverv, at lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Stågbak-Tuerbak, Klitmøller igangsættes på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2018.
I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget forventes afholdt et borgmøde om sagen i Klitmøller.

Lokalplan
En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i Planloven.
Når planen er vedtaget
Ifølge Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Dette gælder, når planen er endeligt vedtaget og offentliggjort.
Grundejere og Kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Derfor kan eksisterende lovlig anvendelse i området fortsætte.
Dispensation
Du har mulighed for at søge om dispensation fra bestemmelserne i lokalplanerne.
Klager
Man kan kun klage over retlige spørgsmål. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Der bliver på kommunens hjemmeside linket til en PDF-fil, men man får desværre blot denne lakoniske besked:

Andre indlæg, du vil synes om

Lukket for kommentarer