Kan kommunen hjælpe ensomme borgere?

Ifølge Ældre Sagen føler 50.000 ældre over 65 år sig ensomme. Omsat til almindelig snak betyder det, at der er alt for mange, der føler sig isolerede, som går rundt og er alene, som måske kan kalde sig udstødte eller i hvert fald forbigåede og under alle omstændigheder ikke er en del af det almindelige, sociale fællesskab.

KlitPosten.dk vil gerne kaste lys over et af de tabuemner, vi sjældent hører om.

Nyt fokusområde i Strategi for mere værdig ældrepleje

Thisted Kommunes formelle formuleringer på hjemmesiden (se link herunder). Er lidt akademisk og næsten beregnet på Statstidende

Sagstema

I 2019 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som forpligter kommunerne til at tilføje endnu et fokusområde under værdighedspolitikkerne, der ligeledes er lovpligtige. Det nye fokusområde skal omhandle bekæmpelse af ensomhed. Thisted Kommunes udgave af værdighedspolitikken er udformet som "Strategi for en mere værdig ældrepleje" for at matche kommunens begrebshierarki. Udkast til nyt fokusområde om ensomhed i kommunens strategi for en mere værdig ældrepleje forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. De nærmere regler om Kommunalbestyrelsens forpligtelser i forhold til værdighedspolitikkerne er reguleret i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Her fastsættes blandt andet de emner, som Kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i deres værdighedspolitik.

Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes. Som led i finanslovsaftalen indføres en forpligtelse for Kommunalbestyrelsen til i værdighedspolitikken at beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed. Som følge heraf er bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret, således at ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som Kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

Nyt fokusområde: "Ensomhed"

I det nye fokusområde beskrives, at ensomhed kan være svært at tale om grundet tabuisering, samt hvilke risikofaktorer man skal være opmærksom på i forhold til at opspore ensomhed. Derudover defineres begrebet ensomhed som det at være uønsket alene. Det er forvaltningens oplæg, at ensomhed skal bekæmpes ved, at borgerne hjælpes til at blive en del af sociale fællesskaber som fx idrætsforeninger, strikkeklubber, gåklubber mm. Ambitionen er at skabe en varig afhjælpning af borgernes ensomhed, idet introduktion til sociale fællesskaber danner grobund for mødet mellem mennesker og dermed naturlige og reelle relationer i modsætning til relationen til de kommunale medarbejdere. Kommunens medarbejdere kan derimod være bindeled og motivatorer i forhold til at hjælpe borgerne ud i de sociale fællesskaber.

Den strategiske målsætning er derfor: "Thisted Kommune vil understøtte borgere i at være en del af det sociale fællesskab for at modvirke ensomhed og social isolation." Udkastet til det nye fokusområde er vedlagt som bilag.

For at leve op til den strategiske målsætning kræves dels, at medarbejderne kan opspore ensomhed, og dels at der er foreninger og grupper, som borgerne kan blive en del af. I forhold til opsporing arbejdes i skrivende stund med implementering af en generel tidlig opsporing på hele området, hvor ensomhed er ét af opmærksomhedspunkterne. Den tidlige opsporing bliver dermed systematiseret for de borgere, som enten er i berøring med hjemmeplejen eller bor på et plejecenter. For hjemmeboende borgere, som ikke får hjælp, tilbydes forebyggende hjemmebesøg i forskellige frekvenser alt efter alder. Derudover tilbyder de forebyggende hjemmesygeplejersker enkebesøg til borgere, der har mistet en ægtefælle.

Den anden forudsætning for at opnå den strategiske målsætning er som nævnt, at der er et levende foreningsliv, der kan modtage ensomme borgere. Kommunen arbejder derfor løbende med at understøtte det lokale foreningsliv både på plejecentre og i lokalområderne. Derudover arbejdes der på at rekruttere sociale ambassadører, som er frivillige kontaktpersoner for kommunens medarbejdere, der vil hjælpe ensomme borgere ud i det lokale foreningsliv. Samtidig opfordres foreningerne til at have fokus på 'den gode velkomst' for nye medlemmer, så de føler sig velkomne og som en del af fællesskabet. Der arbejdes ligeledes løbende med at koble sundhedstilbud til foreningstilbud, som det fx er tanken i Center for Sundhed og Sundhedshuset i Hanstholm.

Retsgrundlag

Serviceloven § 81 a, stk. 2

Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019

Finansloven 2019

Økonomiske konsekvenser

Der er med Finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Thisted Kommunes andel heraf er 0,9 mio. kr. årligt og er en del af den økonomiske handleplan for området. Midlerne anvendes fra 2019 til og med 2021 til reduktion af merforbrug i 2019 samt afvikling af overført merforbrug. Handleplanen blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019.

Indsatserne beskrevet i fokusområdet afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. november 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2019

Kommunalbestyrelsen - orientering - den 17. december 2019

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

  1. Det nye fokusområde "Ensomhed" sendes i høring.
  2. Det nye fokusområde "Ensomhed" godkendes efter endt høring.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. november 2019, pkt. 234:

Sagen sendes i høring.

Beslutning

Ældre-/Seniorrådet er positive over for det nye fokuspunkt og ønsker, at området prioriteres. Rådet så gerne, at midlerne fra staten gik ubeskåret til bekæmpelse af ensomhed. Rådet ønsker opfølgning på fokusområdet i det nye år.

Nyt fokusområde i Strategi for mere værdig ældrepleje

Det efterfølgende er mere uformelle formuleringer over samme tekst som i venstre kolonne. Læs den tekst, du får mest ud af

I 2019 bestemte Folketinget, at kommunerne skal gøre noget for at bekæmpe ensomhed. Det falder ind under det begreb, der kaldes værdighedspolitikkerne. Siden 2016 har kommunerne, herunder Thisted, skullet opfylde Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Man glemte åbenbart i Folketinget, at ældre af og til slås med ensomhed, så derfor er det begreb nu kommet med.

I Thisted hedder det "Strategi for en mere værdig ældrepleje", hvor udkast til området om ensomhed forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunen får 0,9 millioner til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre.

I det nye fokusområde, "Ensomhed", beskrives, at emnet kan være fyldt med tabuer, og at det ikke er så ligetil at opspore ensomhed. Ensomhed er at være uønsket alene. Det er forvaltningens oplæg, at ensomhed skal bekæmpes ved, at borgerne hjælpes til at blive en del af sociale fællesskaber som for eksempel idrætsforeninger, strikkeklubber, gåklubber mm. Kommunen skal med andre ord gøre opmærksom på, at sociale fællesskaber er godt mod ensomhed.

Den strategiske målsætning er derfor: "Thisted Kommune vil understøtte borgere i at være en del af det sociale fællesskab for at modvirke ensomhed og social isolation". Udkastet til det nye fokusområde er vedlagt som bilag (link forneden).

Men hvordan finder man de ensomme? De kommunale medarbejdere forventes først og fremmest at sætte ind i hjemmeplejen og på plejecentrene. Dernæst at tilbyde enkebesøg i private hjem til borgere, der har mistet en ægtefælle.

Der skal være et levende foreningsliv, der kan modtage ensomme borgere. Kommunen arbejder derfor løbende med at understøtte det lokale foreningsliv både på plejecentre og i lokalområderne. En idé er at rekruttere sociale ambassadører, som er frivillige kontaktpersoner for kommunens medarbejdere, der vil hjælpe ensomme borgere ud i det lokale foreningsliv. Samtidig opfordres foreningerne til at have fokus på 'den gode velkomst' for nye medlemmer, så de føler sig velkomne og som en del af fællesskabet. Der arbejdes ligeledes løbende med at koble sundhedstilbud til foreningstilbud, som det for eksempel er tanken i Center for Sundhed og Sundhedshuset i Hanstholm.

Retsgrundlag

Serviceloven § 81 a, stk. 2
Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019
Finansloven 2019

Økonomiske konsekvenser

Handleplanen blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019.
Indsatserne beskrevet i fokusområdet afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2019
Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. november 2019
Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2019
Kommunalbestyrelsen - orientering - den 17. december 2019

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

  1. Det nye fokusområde "Ensomhed" sendes i høring.
  2. Det nye fokusområde "Ensomhed" godkendes efter endt høring.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 12. november 2019, pkt. 234:
Sagen sendes i høring.

Beslutning

Ældre-/Seniorrådet er positive over for det nye fokuspunkt og ønsker, at området prioriteres. Rådet så gerne, at midlerne fra staten gik ubeskåret til bekæmpelse af ensomhed. Rådet ønsker opfølgning på fokusområdet i det nye år.

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer