Going Concern eller virkelighedens Satire

 

Nogen påstår, at virkeligheden kan fremvise større satire end den opdigtede satire. Tænk bare på hvidvaskningen i Danske Bank. Eller malkningen af de offentlige kasser i flere europæiske lande til over 400 milliarer.

Læg lige mærke til sproget i denne henvendelse fra en offentlig myndighed (jeg siger ikke hvilken) til en skoles bestyrelse. Der er ikke alene satire i, at skolens bestyrelse skal agere kontrollanter over for sig selv i forhold til, at den naturligvis er ansvarlig i følge loven. Men den knudrede sproglige formulering gør teksten her til en oplagt kandidat til en revy. De skriver dog, at bestyrelsestjeklisten ikke skal underskrives, idet bestyrelsen underskriver årsrapporten, som den jo er ansvarlig for. Så her har du, kære læser, en dosmerseddel til bestyrelsen, og det er et ord, vi troede, var gået sin vej i glemmebogen. Følg nu godt med og prøv at forstå hver enkelt sætning. Så svært er det heller ikke. Det er bare måden …

 

 

Bestyrelsestjeklisten
Bestyrelsen afgiver en ledelsespåtegning på årsrapporten, jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler § 3, stk. 3, pkt. 2, hvor det tilkendegives at
1) Bestyrelsen har vurderet, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser
2) Bestyrelsen har vurderet, at skolens dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler, sædvanlig praksis, herunder
- at der ikke er dispositioner uden for skolens formål  
- at der foreligger opdaterede vedtægter i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen
- at udmøntning af resultatløn og engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats er sket i overensstemmelse med de gældende retningslinjer
- at der ikke har været tilknyttet modydelser til modtagne kontante og ikke-kontante donationer i regnskabsåret
3) Bestyrelsen har vurderet, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de i skoler, der er omfattet af årsrapporten, herunder
- at den generelle it-sikkerhed på det administrative område er tilstrækkelig. Dvs. de it-miljøer, som understøtter de studieadministrative systemer og løn- og økonomisystemer
- at forretningsgange og interne kontroller på alle ikke uvæsentlige områder er tilstrækkelige og/eller der er indført kompenserende kontroller
- at forretningsgange og interne kontroller på tilskudsområdet er tilstrækkelige
- at skolen har en tilstrækkelig økonomistyring
- at det godkendte budget for det kommende regnskabsår er forsvarligt, herunder bygger på realistiske forudsætninger, og at budgettet afspejler at likviditeten er tilstrækkelig til at dække den forsatte drift (going concern) i det kommende regnskabsår
- at skolen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler, herunder er sparsommelig, produktiv og effektiv
Bestyrelsen har derudover vurderet, at det i den givne situation er forsvarligt at aflægge årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift (going concern)
* der skal være ét kryds pr linje: enten bemærkninger eller ingen bemærkninger
** hvis der er bemærkninger, skal der gives en kommentar til forholdet

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer