Stalden og et aktivitets- og kulturhus, er det en idé?

I 11. time, den 29. juni, har 10 kommunalbestyrelsesmedlemmer afleveret et brev til borgmesteren med anmodning om fornyet sagsbehandling af salget af campingpladsbygningerne i Klitmøller. Læs brevet nederst i artiklen. De mener, man skal lytte til mølboernes forslag om et aktivitets- og kulturhus. Noget, som ikke bare pensionisterne har drømt om i snart mange år, men alle mølboere kunne have stor glæde af. Vandrørene fortæller om en gruppe, der arbejder på at overtage bygningerne på den ene eller den anden måde i form af en fond. Disse ideer indbefatter ikke salg til  en almindelig køber med ret til at bestemme bygningernes fremtid

 

holdninger og meninger

KlitPosten.dk har været i forbindelse med Preben Holler (S), der er med på ideen:
– Den er helt fin. Vi synes jo nok alle, at det skal være til byens borgere. Men der er ligesom gået politik i det her fra nogens side. Kommunen er ikke interesseret i at eje bygninger mere end højst nødvendigt, så det er lidt et slag i luften. Derimod kunne jeg forestille mig, at man solgte til en Klitmøllerfond, når taksationskommissionens pris foreligger.
– Skal det ikke i offentlig bud?
– Nej, ikke hvis det sker sådan.

Sådan en fond kan skaffe midler fra salg af interessentbeviser, og dermed kan bygningerne virkelig blive mølboernes. Huset kunne indrettes med  "Stalden" som et slags visevers-hus og hyggelig bodega, samtidig med at store dele af bygningen på Vangvej 16 blev indrettet til lokaler for lokale foreninger i et aktivitets- og kulturhus. Især har pensionisterne sukket efter at have et fast samlingssted til deres aktiviteter.

En af de 10 brevskrivere, Casper Søe Larsen fra LA, har ment helt fra begyndelsen, at bygningerne ikke skal sælges i udbud. De nye oplysninger omtalt i brevet er kommet senere og har kun forstærket holdningen til at overveje bygningernes fremtid. Det er et spørgsmål om at vente lidt med at sælge, fordi noget er i gære i Klitmøller. Det forlyder, at forskellige mølboer har diskuteret, om ikke bygningerne kunne bruges af mølboerne selv til fælles formål.

– Kommunen er jo blevet påtvunget at overtage også bygningerne til den gamle campingplads, så spørgsmålet er kun, hvad gør vi? Et flertal har åbenbart travlt med at få bygningerne solgt. Med dette brev ønsker vi at sætte foden ned og sige: Tøv lige en kende og lad os se på det, der sker i Klitmøller.

– Forskellige kommunalpolitikere giver udtryk for, at kommunen ikke skal eje bygninger, der ikke specifikt skal anvendes i kommunalt regi, Casper. Hvordan ser I på det?

– Vi vil heller ikke, at kommunen skal eje mere end højst nødvendigt. Man kunne derfor ganske enkelt overveje at forære bygningen til Klitmøller. V og S står med en dårlig sag; hvorfor har de så travlt med at sætte i offentlig udbud? Det kunne sagtens vente et halvt år eller mere, mens mulighederne bliver undersøgt. Der er gået politik i den for V og S. Offentlig udbud betyder, at en køber skal have profit ud af købet. Hallo! Kommunen behøver ikke at sælge i offentlig udbud, det har vi lov til at ordne på anden vis. Vi vil have det bedste ud af det, og det kan lokale kræfter i Klitmøller hjælpe til med ved i overført forstand at skrue op for varmen!

En udskydelse af salget ville skaffe tid til møder med mølboerne, der her vil få lejlighed til at fremlægge deres tanker om projektet. Efter sommerferien ændres forsamlingstallet forhåbentligt igen - i opadgående retning.

Skal dette være et aktivitets- og kulturhus i Klitmøller?

Åbent brev vedrørende politisk genbehandling af sagen om salget af Vangvej 16

Til borgmester Ulla Vestergaard

Kære Ulla. Vi vil gerne bede om fornyet, politisk behandling af sagen om salget af Vangvej 16 i Klitmøller (”Stalden”), da vi mener, der er fremkommet meget nyt i sagen, siden vi behandlede sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj – pkt. 88 på dagsorden.

Det helt centrale udgangspunkt for debatten på mødet den 26. maj var flertallets ønske om at kende prisen på Stalden og de øvrige bygninger, som kommunen er blevet tvunget til at indlemme i sin tidligere ekspropriation af Vangvej 16 Klitmøller Camping. Man vil gerne kende markedsværdien, inden Overtaksationskommissionen kommer med sin afgørelse om, hvad kommunen skal betale den oprindelige ejer. De centrale argumenter i debatten i kommunalbestyrelsen afspejlede diskussionerne i Klima-, Miljø og Teknikudvalget, da udvalget behandlede sagen den 11. maj.

Et andet centralt emne for debatten i udvalg og kommunalbestyrelse var borgerinitiativet for et aktivitets- og kulturhus med formål om at styrke sammenhængskraften i byen og her under at tjene som buffer for Klitmøller Friskole og Børnehus. To dage før kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj sender Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening, HF Cold Hawaii, Klitmøller Friskole og Børnehus, Klitmøller Idrætsforening, Klitmøller Spejderne, Klitmøller Menighedsråd, NASA (surf), Aktivt Børneliv I Klitmøller samt De Frie Pensionister en mail til kommunen v. formanden for Klima-, Miljø og Teknikudvalget med en opfordring til, at kommunen indtil videre beholder bygningerne, så der købes tid til at arbejde videre med et aktivitets- og kulturhus på placeringen. Det ændringsforslag, som blev fremsat på kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj, sigtede netop på at købe mølboerne den tid frem for et hurtigt salg. Desværre var det kun K, SF, EL, AL, LA og Peter Sørensen, der stemte for ændringsforslaget.

Nyt i sagen
1
. Efter, at Morten Bo Bertelsen (SF), har søgt og fået sagsindsigt, er det blevet offentligt kendt, at der allerede et par dage før udvalgsmødet den 11. maj, lå en frisk ejendomsmæglervurdering på Vangvej 16 på et skrivebord i Teknik og Erhverv. En vurdering af prisen, som aldrig når frem til politikerne på udvalgsmødet til trods for, at ønsket om at kende prisen var det helt centrale omdrejningspunkt for debatten. Heller ikke inden kommunalbestyrelsesmødet 15 dage senere bliver kommunalbestyrelsen orienteret.

2. Den 11. juni holder direktøren for Teknik og Erhverv samt udvalgsformand Esben Oddershede et møde med repræsentanter fra initiativgruppen i Klitmøller. Efter mødet forfatter initiativgruppen på opfordring, et detaljeret notat om projektet med et aktivitets- og kulturhus, samt et udførligt budget.

3. Den 15. juni skriver udvalgsformanden i en mail til deltagerne fra Klitmøller i mødet den 11. juni samt til borgmesteren, kommunaldirektøren og et enkelt medlem af Klima-, Miljø og Teknikudvalget, at ”Vi har her i eftermiddag drøftet jeres henvendelse i kredsen af udvalgsformænd sammen med Borgmesteren og viceborgmesteren”. Udvalgsformanden lader samtidig forstå, at beslutning om igangsættelse af salget fra kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj ikke står til at ændre. Vi mener, at initiativgruppens notat og budget er yderst relevant, nyt i sagen. Samtidig finder vi det kritisabelt, at drøftelserne og tilbagemeldingen fra kommunen til en borgerinitiativgruppe for et lokalsamfundsudviklingsprojekt sker i regi af udvalgsformandskredsen og ikke hele kommunalbestyrelsen. Man kunne jo fx have drøftet sagen i gruppeformandskredsen og givet en tilbagemelding med et bredt afsæt.

Klitmøller har udviklet sig til et meget attraktivt lokalsamfund, og et blevet et fremmeligt eksempel på en udkantslandsby, der trodser urbaniseringens love. Et sted, som mange andre udkantskommuner i hele landet kigger til med lige dele nysgerrighed og misundelse. En landsby med kraftig befolkningstilvækst og samtidig centrum for Cold Hawaii og dermed Thy’s ansigt ud til rigtig mange. Et lokalsamfund, hvor boligmassen og infrastruktur i disse år udvides for at imødekomme det støt voksende befolkningstal, og hvor de private institutioner, der har erstattet de lukkede kommunale, har pladsudfordringer pga. byens mange børn og kulturelle aktiviteter.

Nu er der så kommet et borgerinitiativ for et aktivitets- og kulturhus i samme ende af byen, hvor der nu bygges boliger, og hvor Klimøller Friskole og Børnehus har brug for en buffer, fordi pladsen og kalenderen bliver for trang til at huse de mange arrangementer og aktiviteter, som foregår udenfor skoletiden. Et aktivitets- og kulturhus, der vil ligge perfekt lige der, hvor kommunen har en ejendom, den gerne vil sælge. Skal vi ikke prøve at få de to ender til at mødes og undersøge mulighederne for samskabelse, fremfor at forhaste et salg af ejendommen? Det var en fejl på kommunens side, at man ikke eksproprierede hele molevitten i første omgang. Lad os nu ikke følge op med endnu en fejl ved stå i vejen for et lokalt initieret udviklingsprojekt i Klitmøller, som vil komme rigtig mange nuværende borgere samt tilflyttere til gavn og glæde.

Med afsæt i det, vi her har skitseret som nyt i sagen, og ønsket om, at kommunen ikke obstruerer for et lokalt udviklingsprojekt, ønsker vi sagen om salget af Vangvej 16, Klitmøller taget op til ny, politisk behandling på kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2020.

Venlig hilsen

Joachim Plaetner Kjeldsen (AL), Jens Kr. Yde (K), Lene Kjelgaard Jensen (K), Jørgen Munk Andersen (K), Per Skovmose (K), Torben Overgaard (K), Morten Bo Bertelsen (SF), Jens Otto Madsen (EL), Casper Søe Larsen (LA) Peter Sørensen (løsgænger)

Offentliggjort 29. juni 2020

Fik du læst:

Fik du læst:

Red Café Stalden, Kommunalbestyrelsen har bestemt sig (6)

Andre indlæg, du vil synes om:

Lukket for kommentarer